29 خرداد, 1397

شرایط ثبت نام:
۱. داوطلب باید دانشجوی یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان باشد.

۲. هزینه ثبت نام مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان برای هر نفر می باشد.

۳.جهت ثبت نام به دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه ها مراجعه بفرمایید


 دوره اول (خواهران) از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۷ لغایت ۹۶/۱۲/۲۰ .

 دوره دوم (خواهران) از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ لغایت ۹۶/۱۲/۲۳ .

 دوره سوم (برادران) از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ لغایت ۹۶/۱۲/۲۶ .

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.


لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.